تبلیغات
علی نوبهار - زندگی من؟؟؟؟؟


علی نوبهار

وای به حال من ...  

         بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com                      وای به حال من ...

آخرش منو تنها گذاشت !!! بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

                                   موقع رفتن یه کم دلهره داشت ...

نه به خاطر جدایی ... بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com                             نه به خاطر جدایی ...

از این می ترسید نکنه دیر برسه پیش یار جدیدش ...

آخرم تیرشو تو چشمای من هدف گرفت ...

آخرم زهرش تو رگهای من جریان گرفت ...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

آخرم خارشو تو دستای من فرو می کرد ...

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comآخرم داغشو روی دل من گذاشت و رفت ...  

آخرم حسرت یه روز خوشو تو زندگیم ...

                                         بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com            گذاشت و رفت !!!

آخرم با غریبه دیدمشو ، البته ...

نه واسه اون ...

                        واسه من غریبه بود !!!بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

واسه اون یار تازه بود ...

از وقتی رفتی همه بهم میگن ،

                                 

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com   چته ؟؟؟ چرا همش کنج خونه ای ؟؟؟

             چرا مثل این دیوونه ها سردرگمی ؟؟؟ نکنه معتاد شدی ؟؟؟

اونا از حال و روزم بی خبرن ، نمی دونن تو رفتی و من اینجا در به درم ...

  

همه میگن اون تو رو گذاشت و رفت ... بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

همه میگن خودمون دیدیمش با چشامون ...

ادامه...

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

همه میگن تو و اون ...

همه میگن دیدنت با خود اون ...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

اونا چرت و پرت میگن ...

                                 بزار بگن ...

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comمهم اینه که من تو رو .....

                                   خب منم دیدم تو رو با خود اون !!!

به همه دروغ میگم ... به چشام دروغ میگم ... به دلم ...

                                                   بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com                       دروغ میگم ...

به نفسام که عطر تو باهاش خو گرفته بود ...

                                     بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com                     دروغ میگم ...

من به خودمم دروغ میگم ...

به گلای باغچمون ... گنجشک رو درختمون ...

  راستی درخت یادت میاد ؟؟؟

                                      یادگاری نوشتی تا آخر عمرت باهامی ...

                   یادت میاد ؟؟؟ 

وقتی رفت یه یادگاری برام گذاشت ...  

عکس جدیدش بود ... 

                 بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com           اما تو عکس تنها نبود ...         

                                                           اون با رقیب نشسته بود ...

راستش می خواستم عکستونو از وسط نصف بکنم ...

خیلی سخت بودش آخه ...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

                                    دستت درست تو دستاش بود ...

اگه می خواستم ببرم ، دست تو هم باهاش می رفت ...

راستش می خواستم عکستونو از وسط نصف بکنم ...

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comاما گفتم نکنه بفهمی ناراحت بشی ...  

                             دستم بشکنه یه وقت من از این کارا بکنم ...

قابش کردم ، روی طاقچه گذاشتمش ...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

هر کی بهم می گفت اون یکی کیه ؟؟؟

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comمی گفتم ...   

                  چی می گفتم ؟؟؟ حرفی نداشتم بزنم ...

کاش کور می شدم ، اون نامه رو نمی دیدم ...

اون نامه ای که اون واست نوشته بود ...

نه یک بار ، صد بار خوندمش ...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

یه وقت بهت بر نخوره ... 

                                اما باید بگم ، حرف دله ...

فکر می کنم تو صحبتاش یه کم دروغ نوشته بود ...

فکر نکنی بد بینما ... فکر نکن از حسودیمه ... 

                بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com             راستشو بگم ؟؟؟

                                                     از حسودیمه ...

                                                                          از حسودیمه ...

بگذریم ...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

               بگذریم ، چیه تعجب می کنی ؟؟؟

آخه تو این نامه دیگه نفرینت نمی کنم ...

آخه من دوست دارم ...

                              می دونم کار بدیه ...

                                   بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com                      می دونم حرف چرتیه ...  

اما اگه یه روز دیگه ، هفت ماه دیگه ، یه سال دیگه ...

               اصلا هر چند وقت دیگه ...

زبونم لال بشه ... گوش شیطون کر بشه ...

یارتون گذاشت و رفت ، من هنوز منتظرم ...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

فکر نکنی کینه دارم ... خیال نکن ازت بدم میاد ...

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comنه ...

       من هنوز منتظرم ...

من از همون موقع که رفته بودی ...

نامه ای ندیدم ... نامه ای نخوندم ...

عکسی که بهم دادی چه قشنگ بود ...  

من تو اون عکس که به جز تو و اون روی ماه قشنگت که کسیو ندارم ...

اصلا چرا وای به حال من ؟؟؟

                          بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com            اصلا چرا وای به حال من ؟؟؟

من که می دونم اون یه روزی از همین روزا بر می گرده ...

                                                             بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com               میاد پیشم ...

الان که اینجا نیست درست ...

                                         اما یادش که باهامه ...

همون یادشه که رفیق غصه هامو بی کسی هامه ...

همون یادشه که مونس بدبختی هامو آوارگی هامه ...

ولی باز ...بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

              من به همینم راضیم ...

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comپس وای به حال من ... 

                                      وای به حال من ...


????? ??? ?? 1390/12/6 ???? 11:52 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -