تبلیغات
علی نوبهار - عشق کافیست ....,ولنتاین مبارک............


علی نوبهار

love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comlife without love is none sense and goodnessبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com without love is impossible
زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن
love is something silent , but it can be louder than anything when it talkبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.coms

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comعشق ساکت است اما اگر حرف

 بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود
love is when you find yourself spending every wish on him
عشق آن است که همه خواسته ها را برای او آرزو کنی
love is flower that is made to bloom by two gardeners

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند
love is like a flower which blossoms whit trust

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید
love is afraid of losing you
عشق یعنی ترس از دست دادن تو
no matter what the question is love is the answer

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد

 ادامه... 
بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

when you have nothing left but love than for the first time you become aware that love is
enough
وقتی هیچ چیز جز عشق نداشته باشید

 آن وقت خواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافیست
love is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیز افتاده است عشق آن چیزی است که بر پا می ماند
love is like the air we breathe it may not always be seen, but it is always felt and used and we will die without it
عشق مثل هوایی است که استشمام می کنیم آن را نمی بینیم

 اما همیشه احساس و مصرفش می کنیم و بدون آن خواهیم مرد


????? ??? ?? 1390/11/24 ???? 15:24 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -