تبلیغات
علی نوبهار - رفتن پاییز........


علی نوبهار

برگ های سبز ِ ، شاخه های درخت باغ امیدم

همه ریختند با تند بادی از پشت پا زدنهایت

همه شکستند با دل شکستگی هایت

همه خشک شدند با درک نکردن هایت ...


دگر برایم چه مانده ...

ادامه بیا...

فقط آن تک برگِ سبز  

که برروی تک شاخه بلند ِ

                         استوار بر تک درختی که تنها امیدم به توست

که ریشه هایش ز خاک برآمده  

     و آفتاب سوزنده حرف هایت، که بر سر تک برگ دل کوچکم می تابد،

      و او را تا عمق وجود می سوزاند 

 تند باد بی مهری تو که لحظه به لحظه شاخه های بلند

                                          این تک درخت را به هر سو می کشاند... 
امید ِ سبزم را
زرد شکسته ُ

     خشک

                  و این است همه دوست داشتنت به من!!

 


????? ??? ?? 1390/08/11 ???? 15:20 ???? علی نوبهار |نظرات |


:???????: :????????:

? ??? ???? - -